Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2019

nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme viacarmenluna carmenluna
nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme viazupkaaa zupkaaa
nontrivial
nontrivial
7365 4786
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viamysweetheartt mysweetheartt

October 01 2019

nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
nontrivial
nontrivial
6179 91ad
Reposted fromsavatage savatage viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
8270 9de9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamiischa miischa
nontrivial
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamarciix marciix
nontrivial
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamarciix marciix

September 21 2019

nontrivial
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamiischa miischa
nontrivial
7894 f045
Reposted fromkarahippie karahippie viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
8241 f321 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacomatosegirl comatosegirl

October 01 2019

nontrivial
nontrivial
6179 91ad
Reposted fromsavatage savatage viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
8270 9de9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamiischa miischa
nontrivial
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamarciix marciix
nontrivial
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamarciix marciix

September 21 2019

nontrivial
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamiischa miischa
nontrivial
7894 f045
Reposted fromkarahippie karahippie viacomatosegirl comatosegirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl